Danh sách bảng theo dõi trực tuyến

STT Tên bảng
Bảng tổng hợp của đơn vị
1 Bảng theo dõi tình hình giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận tại đơn vị
2 Bảng theo dõi tình hình giải quyết thủ tục hành chính
3 Danh mục thủ tục hành chính
Tổng hợp các Xã/Phường
1 Bảng theo dõi tình hình giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận tại Xã/Phường (tổng hợp)
2 Bảng theo dõi tình hình giải quyêt thủ tục tổng hợp các Xã/Phường
Tại các Xã/Phường
1 UBND xã Quế Nham
2 UBND Xã Việt Ngọc
3 UBND xã Liên Sơn
4 UBND Xã TT Nhã Nam
5 UBND xã An Dương
6 UBND xã Cao Thượng
7 UBND xã Cao Xá
8 UBND xã Đại Hóa
9 UBND xã Hợp Đức
10 UBND xã Lam Cốt
11 UBND xã Lan Giới
12 UBND Xã Ngọc Lý
13 UBND xã Liên Chung
14 UBND xã Ngọc Châu
15 UBND Xã Ngọc Thiện
16 UBND Thị trấn Cao Thượng
17 UBND xã Nhã Nam
18 UBND xã Việt Lập
19 UBND Xã Ngọc Vân
20 UBND xã Tân Trung
21 UBND Xã Phúc Hòa
22 UBND xã Song Vân
23 UBND Xã Phúc Sơn
24 UBND xã Quang Tiến