Lĩnh vực: Công thương 13 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 CTH101A Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
2 CTH102A Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
3 CTH103A Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
4 CTH104A Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
5 CTH110A Phân hạng chợ (đối với chợ hạng 2, hạng 3)
6 CTH113A Đăng kí tham gia đấu thầu tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ.
7 CTH205A Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
8 CTH018A Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố
9 CTH019A Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố
10 CTH020A Cấp lại giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố
11 CTH021A Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
12 CTH022A Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
13 CTH023A Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Lĩnh vực: Lao Động TBXH 2 thủ tục

Lĩnh vực: Tài nguyên môi trường 1 thủ tục

Lĩnh vực: Giao thông 3 thủ tục

Lĩnh vực: Nội vụ 15 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 NVH101A Ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có
2 NVH102A Thủ tục Điều động công tác đối với viên chức trong huyện
3 NVH105A Quyết định điều động, thuyên chuyển viên chức ra huyện ngoài trong tỉnh.
4 NVH107A Công nhận Ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong địa giới hành chính cấp huyện, xã.
5 NVH109A Báo cáo về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường.
6 NVH112A Thủ tục Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
7 NVH113A Thủ tục Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
8 NVH114A Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.
9 NVH115A Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở (có sự tham gia của tín đồ trong huyện).
10 NVH116A Thủ tục Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở.
11 NVH117A Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
12 NVH118A Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo.
13 NVH119A Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện
14 NVH120A Trình tự, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến” và “Giấy khen.
15 NVH121A Tiếp nhận và phân công công tác đối với viên chức.

Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo 47 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 GDH101A Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành dào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài .
2 GDH102A Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành dào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông) có vốn đầu tư nước ngoài .
3 GDH103A Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với trường tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài .
4 GDH104A Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với trường trung học cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài .
5 GDH106A Cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường.
6 GDH108A Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.
7 GDH109A Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoàiCho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông) có vốn đầu tư nước ngoài.
8 GDH110A Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài.
9 GDH111A Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài.
10 GDH112A Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ
11 GDH113A Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ dân lập
12 GDH114A Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục
13 GDH115A Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học
14 GDH116A Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở
15 GDH117A Chuyển đổi CSGD mầm non bán công sang CSGD mầm non công lập.
16 GDH118A Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập.
17 GDH119A Công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu.
18 GDH120A Đề nghị gia hạn đề án dạy và học bằng tiếng nước ngoài.
19 GDH121A Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài.
20 GDH122A Đình chỉ hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ.
21 GDH123A Đình chỉ hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ dân lập.
22 GDH124A Đình chỉ hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục.
23 GDH126A Đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng .
24 GDH129A Giải thể nhà trường, nhà trẻ.
25 GDH130A Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập.
26 GDH131A Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục.
27 GDH132A Giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.
28 GDH133A Thủ tục Giải thể trường tiểu học.
29 GDH134A Thủ tục Giải thể trường trung học cơ sở.
30 GDH135A Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã.
31 GDH138A Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục.
32 GDH139A Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường tiểu học.
33 GDH140A Thủ tục Sáp nhập, chia tách Trường trung học cơ sở.
34 GDH141A Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông) có yếu tố nước ngoài (trừ các cơ sở thuộc thẩm quyền Bộ GD-ĐT cấp).
35 GDH142A Thành lập nhà trường, nhà trẻ.
36 GDH143A Thành lập trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập.
37 GDH144A Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục.
38 GDH145A Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
39 GDH146A Thủ tục Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học.
40 GDH147A Thủ tục Thành lập, cho phép thành lập Trường trung học cơ sở.
41 GDH148A Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
42 GDH149A Chuyển trường đối với học sinh tiểu học.
43 GDH150A Thủ tục Chuyển trường trung học cơ sở ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
44 GDH151A Tiếp nhận học sinh người nước ngoài ở cấp Trung học cơ sở.
45 GDH152A Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước ở cấp Trung học cơ sở.
46 GDH107A Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông), trừ cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền của Bộ GD và ĐT.
47 GDH125A Đình chỉ hoạt động giáo dục tiểu học.

Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2 thủ tục

Lĩnh vực: Kế hoạch đầu tư 1 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 KHH043A Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện HTX (khi bị hư hỏng)